Bázis logo

Body: 

Az emelt szintű angol és német nyelv oktatása


   Iskolánkban több mint 20 éve folyik emelt szintű nyelvoktatás. Már harmadik osztálytól elkezdődik az angol, illetve a német nyelv oktatása heti két órában. Ebben a bevezető szakaszban a gyerekek játékos formában ismerkednek az adott nyelvvel. Célunk a nyelvtanulás megkedveltetése versek, dalok, mondókák segítségével. Az emeltszintű csoportok 4. osztálytól 8. osztály végéig heti 5 órában tanulják a nyelvet.

    Az emelt szintű és óraszámú nyelvoktatás kiváló lehetőséget biztosít a beszédközpontú nyelvgyakorláshoz, a nyelvi ismeretek elmélyítéséhez. Mindez megfelelő alapot biztosít a középiskolai követelmények teljesítéséhez, illetve egy későbbi nyelvvizsgához. Az emelt szintű képzésnek köszönhetően évek óta több tanulónk nyer felvételt speciális angol szakra a különböző gimnáziumokba.

   Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek minél korábban megismerkedhessenek az idegen nyelvvel, ezért 1. és 2. osztályokban is szervezünk angol és német nyelvű foglalkozásokat.

   Minden évben megrendezzük a nyelvek hetét, ABCDays címmel. Ezen belül városi szintű angol nyelvi országismereti foglalkozást szervezünk.

   Tanulóink rendszeresen részt vesznek a különböző városi nyelvi versenyeken, ahol minden évben szép eredményeket érnek el. Bekapcsolódunk országos levelezőversenybe is.

    Angol nyelvből az emelt szinten kiemelkedő eredményt elért 7. és 8. osztályos tanulóinknak alap fokú próbanyelvvizsgát szervezünk.

Sportiskola


Intézményünk egyik fő specialitása a testnevelés emelt szintű, sportiskolai oktatása ”a” osztályainkban. Ezek az osztályok városi beiskolázásúak, a tanulók felvételét alkalmassági vizsgálat előzi meg.

 1976-ban indult az első testnevelés tagozatos osztály, 2007 szeptemberétől intézményünkben a közoktatási, majd ennek folytatásaként 2013-tól a köznevelési típusú sportiskolai kerettanterv alapján nevelünk-oktatunk. A megújuló tartalmú és felépítésű kerettanterv mellett a differenciált foglalkozás biztosítja azt a lehetőséget a testnevelő tanároknak, hogy tanítványaikat eljuttassák azokhoz a sikerekhez, melyekkel hírnevet szereztek az iskolának a város falain belül és kívül. Intézményünk szakmai munkáját a Magyar Olimpiai Bizottság sportiskolai támogatása is segíti, fejleszti.

Iskolánkban 6 fő testnevelő (2 fő egyetemi végzettségű, 2 fő testnevelés szakos és 2 fő tanító-testnevelő) látja el a tantárgy oktatását. Két telephelyen működünk: alsó és felső tagozatos telephelyünkön egyaránt tornaterem, tornaszoba sportszertár és sportpálya áll a sportiskolai oktatás és a mindennapos testnevelés rendelkezésére. A Városi Stadion közelsége lehetőséget biztosít az atlétika és labdarúgás sportágak minőségi gyakorlásához.

 Az intézmény bekapcsolódik a sport- és az utánpótlás-nevelés területi, regionális és országos rendszerébe, együttműködik a partnerintézményeivel (közoktatási intézményekkel, sportegyesületekkel stb.), az érintett sportágak (szak) szövetségeivel.

 Nyelvoktatásunkat a választható angol és német nyelv is színesíti, mely „a” és „b” osztályainkban egyaránt választható kötelező idegen nyelvként.

 A természettudományos tárgyak népszerűsítése, az ökoszemlélet elterjesztése az Örökös Ökoiskola címet elnyerő iskolánk kiemelt feladata. A módszertani sokszínűség, a szemléletmód átvétele, az öko-s programokhoz, projektehez való kapcsolódás sportiskolásainkat is jellemzi.

 Az iskola egyéb foglalkozásai, a sportkörök, a tehetséggondozás tevékenységei, az egyéni fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások, a halmozottan hátrányos helyzetű, BTMN-es, SNI-s tanulóinak fejlesztőpedagógiai ellátása, a felzárkóztatás olyan foglalkozási formákat jelentenek, ahol lehet versenyekre, vetélkedőkre, felkészülni a továbbtanulásra, alkotni, a tudáshiányt pótolni, gyakorolni, hasznosan eltölteni a szabadidőt az egészséges életmód jegyében.

 Sok időt és energiát fordítunk arra, hogy a versenyeken elérjék azokat az eredményeket tanulóink, amelyekre képesek, s kiemelkedő képességű tanulóinkat tehetséggondozó tevékenységünknek is köszönhetően, minél nagyobb sikerhez juttassuk. Intézményünk két tanulója korosztályos válogatott kerettag és egy közülük a Herakles Bajnokok program tagja.

 A Szent István Általános Iskola Akkreditált Kiváló Tehetségpont a testnevelés és a környezeti nevelés területen.

 Alapvető célunk az emberré nevelés, vagyis az „ép testben ép lélek” harmonikus személyiség kialakítása. Ez magában foglalja a testi, az értelmi, az érzelmi, az esztétikai és az erkölcsi nevelés egységét.

 Testnevelés 1-4. évfolyam sportiskolai osztályai – osztályonként csoportbontásban tanulnak. Új tantárgyakként bevezetésre kerültek a sportágválasztó és küzdelem és játék tantárgyak. A csoportok átjárhatók.
5-8. évfolyamban osztályonkénti tanítás folyik, új tantárgyak belépésével, mint: küzdelem és játék, tanulásmódszertan, sporterkölcstan.

 Fizikai felmérések:

 A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek a Fit-test mérés, mely Hódmezővásárhely város helyi kidolgozása a mindennapos testnevelés hatékonyságának mérésére, melyet évente kétszer végzünk.

 2015 januárjától az országban bevezetésre került a nemzeti egységes fizikai felmérő rendszer (NETFIT) a felső tagozatos diákok számára
 A köznevelési típusú sportiskola működésének és a sportoló fiatalok életmódjának speciális elemei

 Cél, hogy az élsportoló diákok műveltségképe ugyanolyan gazdag és komplex legyen, mint társaiké. Ugyanakkor az iskola vegye figyelembe és alkalmazkodjon a sportoló, élsportoló diákok időbeli leterheltségéhez, segítse a fiatalokat a tudatos élsportolóvá válás folyamatában a megfelelő sport specifikus tudáselemek közvetítése révén.