Bázis logo

Levelezés

Bejelentkezés

Névnap

2024. június 13., csütörtök, Antal, Anett

idospiral_logo

megvalosult

bethlen

hatartalanul

Határtalanul

Megvalósult

a Magyar Kormány

támogatásával

Örökös ökoiskola

Energiatudatos iskola

 

 

 

 

Body: 

Pályázatok

 

A HEFOP 2.1.5. Kéz a kézben pályázat

 

Ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen most, ezzel visszatartod őt fejlődésében.
De ha olyannak látod, amilyenné lehetne,ezzel előre segíted őt életútján. "

(Goethe)

 

A halmozottan hátrányos helyzetû tanulók oktatása, iskolai integrációja, valamint az iskolarendszerben való továbbjutásuk biztosítása össztársadalmi felelősség, megoldása az egyik legnagyobb kihívást jelenti a harmadik évezred Magyarországa számára.

A Kéz a kézben projekt szükségességét igazolja az a tény, hogy a demográfiai előrejelzések szerint a következő években jóval magasabb arányú halmozottan hátrányos helyzetû gyerek lép be az intézményünkbe. A szociális hátrányok, az etnikai, kulturális- szubkulturális sajátosságok feloldásának színtere az iskola lehet.

Programunk az országos stratégiai célok megvalósulásának intenzív kivitelezését teszi lehetővé alkalmazkodva a város oktatáspolitikai koncepciójához, a struktúraváltás megvalósulásához.

A projekt legfőbb célja, hogy elősegítse és megvalósítsa a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók intézményünkben történő integrált nevelését, az inkluzív pedagógiai szemléletmód megvalósítását.

Az integrált nevelés bevezetése szükségessé tette az iskola Pedagógiai Programjának átdolgozását. Az iskolai IPR mûködtetése összetett folyamat, hisz a tanulók fejlesztésén túl a pedagógusok szemléletbeli változását is feltételezi. Mindezekhez fontos a befogadó környezet alakítása, fejlesztő eszközök beszerzése.

A cél eléréséhez elengedhetetlenül szükséges a pedagógiai kultúra alakítása, új módszerek, eszközrendszerek alkalmazása. A project keretében 30 kollega vett részt három képzéssorozatban összesen 90 órában: HATÉKONY EGYÜTTNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN, KOOPERATÍV TANULÁS A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK ELÕSEGÍTÉSÉRE, HATÉKONY TANULÓ-MEGISMERÉSI TECHNIKÁK címmel. Fontos, hogy a képzésbe bekapcsolódó pedagógusok az új megszerzett eljárásokat alkalmazzák. Ezt szolgálták a szakmai mentorálások.

Eredendően mindenki magában hordozza azokat a belső adottságokat, melyek a nevelési hatások eredményeképpen képessé teszik őt a társadalmi életben való boldogulásra. Az intézményes oktató- nevelőmunkának, a pedagógiai hatásfolyamatnak olyan környezetet és helyzetet kell teremtenie, olyan értékeket kell közvetítenie, melynek eredményeképpen a belső adottságok kiteljesedhetnek, a társadalmi szerepek betöltéséhez szükséges készségek, képességek és funkciók kifejlődhetnek.

A projekt olyan körök mûködtetését tervezte, mely az integráció növelését eredményezi, lehetőséget teremtve a tanulók személyiségének formálására, gazdagítására.

Az „ISMERED ÖNMAGAD?" kör elsődleges célja az önértékelés, önismeret fejlesztése, annak az együttélési kultúrának az elsajátítása gyakorlása, amelynek középpontjában a másik ember tisztelete, óvása, segítése áll. A helyes értékrend kialakítása, az agresszió, a szorongás kezelése előfeltétele a függőségek visszaszorításának is.

A „SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG" kör feladata, hogy a különböző gondolkodású és hátterû gyerekek a drámapedagógia kifejezőeszközein keresztül kommunikálni tudjanak. Legyenek képesek a mindennapi élet tapasztalatait, érzéseit megbeszélni, konfliktuskezelésük fejlődjön. A szakkör megalakulásánál szempont volt, hogy minél több tehetséges gyerek, vagy szerepelni vágyó, önmagát a színjátszás eszközeivel kifejezni tudó tanuló lehessen a tagja.

Az alsó tagozaton mûködő „PUMUKLI KÖR" minden hónapban egy alkalommal ad lehetőséget minden alsó tagozatos tanulónak tevékenységközpontú kézmûves foglalkozásokon való részvételre. A foglalkozások lehetőséget teremtenek a közös együttlétre, egymás szokásainak a megismerésére. Közös tevékenykedtetés növeli a fegyelem, a figyelem, a tolerancia erősödését is.

A közös tevékenységek az otthon hangulatát, a családias légkört lopták be a csoportok munkájába. A TÖK NAP, az EGÉSZSÉG NAP, az ADVENTVÁRÓ, a FARSANG hagyományokat ápol, közösséget kovácsol.

Kiemelten fontosnak tartottuk az együttmûködő kapcsolat alakítását a szülőkkel. Szülői értekezleteink témái „ÁTMENET ÓVODA ÉS ISKOLA KÖZÖTT" a beiskolázás nehézségeit, az „ÁTMENET ALSÓ ÉS FELSÕ TAGOZAT KÖZÖTT", valamint a „PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLÕI ÉRTEKEZLET" a gyerekek életében bekövetkező változások kezelését, az „ÉLNI SZABADON" drogprevenciós, egészségnevelő nap szemléletalakítást hivatott segíteni. Az érdeklődés mutatja, hogy a szülők bevonása a közös problémák megoldásába kulcs a pedagógiai munka támogatásához és segítéséhez.

Fontos alapelvnek tekintettük a tevékenységközpontú tanórai és tanórán kívüli foglalkozások megvalósulását. Olyan programok szervezésével, csoportok mûködtetésével fokozzuk az integráció hatékonyságát, melyet örömmel és szívesen végeznek tanulóink: együtt, egymásért.

A TANÖSVÉNY programunk a konzorciumi partnerek aktív bevonásával valósította meg ezt az alapelvet. Kiadványt készítettünk, mely térképet ad a látogatóknak egyéni programok szervezésére. A tanösvény végigjárása során a gyerekek az iskolában már tanult környezeti ismeretekhez kapnak megfogható bizonyítékokat, új ismeretekkel gazdagodnak. A természetélmény a cselekvés alapja. Itt megtapasztalhatják a természet szépségét. Az így szerzett élmények később cselekvéshez vezetnek. Ez az élőhely kiválóan alkalmas megfigyelésre, a természet, a növények, állatok, a kultúra és a történelem megismerésére. A kidolgozott oktatócsomagok ebben lehetnek segítségünkre. A project keretében megvalósuló jeles napok a „TANÖSVÉNY , MINT VIZES ÉLÕHELY", „MADARAK ÉS FÁK NAPJA", „KERÉKPÁRRAL A TERMÉSZETBEN", „ÚJRA MEGTALÁLT ÉRTÉK", „ IDÕUTAZÁS HAGYOMÁNYÖRZÕ NAP" az együttnevelés lehetséges formáit kínálja, megvalósulását segíti.

 

 

HEFOP 3.1.4. Lépésről lépésre az értelmes tanulásért

 

„ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztése"- pályázat kiemelt, mert lehetőséget nyújtott az iskolák belső szakmai munkájának megújítására, az új módszerek iránt érdeklődő pedagógusok továbbképzésére, az új módszerek bevezetéséhez szükséges szakmai szolgáltatások igénybevételére.

A programcsomagok megismerésével, a továbbképzéseken való aktív részvétellel olyan szakmai párbeszéd indult meg a képzésen résztvevők között, mely nagyban hozzájárul ahhoz a szemléletváltáshoz, mely a kompetencia alapú oktatáshoz, de elsősorban az egyéni képességek figyelembe vételével megvalósuló differenciált oktatás elterjesztéséhez nélkülözhetetlen.

Tantestületünkből 26 kollega kapcsolódott be a pályázat megvalósításába. Igyekeztünk minden területen biztosítani a továbbképzés megvalósulását.

- Szövegértés-szövegalkotási programcsomag 1.-4. és 5.-8.

- Matematikai-logikai programcsomag 1.-4. és 5.-8.

- Szociális, életviteli és környezeti nevelés programcsomag

- Életpálya építési programcsomag

- Idegen nyelvi programcsomag

Ezen kívül a Sulinet Digitális Tudásbázis kezelése továbbképzésen való részvétellel az IKT kultúránk kiszélesítése is megvalósult. Három kollega vett részt interaktív tábla használatához kapcsolódó képzésen.

Pályázathoz kapcsolódó szakmai munka:

  • Belső képzések szervezése és lebonyolítása az aktuális feladatokhoz kapcsolódóan.

    Bemutató órák tartása az iskola, a város pedagógusainak, a fenntartó képviselőinek.

„A természetben a természettel!"

„Így tanulunk mi angolul!"

„Interaktív matematika!"

„Fogd a kezem!"

  • Konferencia a HEFOP 3.1.3. és a HEFOP 3.1.4. pályázat nyertes intézményeinek bevonásával.

  • Mentorálás szövegértés- szövegalkotás kompetencia területen.

  • Kereszttantervi B modul bevezetése 2008/2009-es tanévtől 1. és 5. osztályokban.

KAPASZKODÓ-KAP-IPP-08-0021

A pályázat programjainak listája, és a megvalósult programok képekben.